секунда - време, килограм - ?

МАСА
Списък с думи за кръстословицата секунда - време, килограм - ?.:
ЕДИНИЦА ЧАС МИНУТА МИГ ФУНТ ХЕКТАР СУТРИН СТИВМАРТИН МИЛЯ МЕТЪР МАРТИН ЛИТЪР КИЛОМЕТЪР ДВОР ГАЛОН ПОЧИВКА ОТПУСК МОМЕНТ ИЗМЕРЯ
словоописание
МИГчас, секунда
ЧАСмиг, секунда
ДВОРкилограм - фунт, метър - ?
МИЛЯкилограм - фунт, километър - ?
СУШАдълго време без валежи
ФУНТхектар - сутрин, килограм - ?
ВРЕМЕкилограм - маса, секунда - ?
ГАЛОНкилограм - фунт, литър - ?
ЛИТЪРфунт - килограм, галон - ?
МЕТЪРфунт - килограм, двор - ?
СЕЗОНгодишно време
МИНУТАсекунда, миг
ПЕРИОДпромеждутък от време
СУТРИНкилограм - фунт, хектар - ?
ХЕКТАРфунт - килограм, сутрин - ?
ЕДИНИЦАкелвин или секунда
СЕКУНДАмаса - килограм, време - ?
ИНТЕРВАЛпромеждутък от време
КИЛОГРАМвреме - секунда, маса - ?
КИЛОМЕТЪРфунт - килограм, миля - ?
ЕРОТИКАсексуалност, чувственост
МИНУТАсекунда, миг