девизи, капитал

ВАЛУТА
Списък с думи за кръстословицата девизи, капитал.:
СЪСТОЯНИЕ СУМА СРЕДСТВА ПАРИ БОГАТСТВО
словоописание
ПАРИкапитал, състояние
СУМАкапитал, пари
ДЕВИЗИвалута, капитал
СРЕДСТВАкапитал, имущество
БОГАТСТВОкапитал, средства
СЪСТОЯНИЕкапитал, богатство
ОТКЛОНЕНИЕдевиация, отбивка
ЕДГАРДега, художник