Vortaro de Krucvorta Krucoj

greka dio

 • A
 • R
 • E
 • S
 • O
 • E
 • R
 • O
 • S
 • O
 • K
 • R
 • O
 • N
 • O
 • P
 • A
 • J
 • N
 • O
 • Z
 • E
 • Ŭ
 • S
 • O
 • H
 • A
 • D
 • E
 • S
 • O
 • D
 • I
 • O
 • N
 • I
 • Z
 • O
 • H
 • E
 • F
 • E
 • S
 • T
 • O
 • H
 • E
 • R
 • M
 • E
 • S
 • O
 • P
 • O
 • Z
 • I
 • D
 • O
 • N
 • O
VortoIndico
ETOgreka litero
FIOgreka litero
ZETOgreka litero
TETOgreka litero
GAMOgreka litero
BETOgreka litero
ALFOgreka litero
ROTOgreka litero
KAPOgreka litero
JOTOgreka litero
PSIOgreka litero
TAŬOgreka litero
SIGMOgreka litero
OMEGOgreka litero
DELTOgreka litero
LAMBDOgreka litero
UPSILONOgreka litero
EPSILONOgreka litero
OMIKRONOgreka litero
SAMOTRAKOgreka insulo
ARTEMISOgreka diino